Revitalizace krajiny

Stěžejní náplní naší činnosti jsou revitalizace vodních toků, rybníků, tůní a mokřadů, lesních a lučních pozemků, lesoparků i komerčně využívaných ploch v rámci areálů podniků a firem. Podílíme se na tvorbě prvků ÚSES (územní systém ekologické stability) , obnově biotopů ohrožených živočichů a rostlin, revitalizaci starých pískoven, cihelen a plochách po těžbě štěrkopísku.

Cílem je navržení a realizace takových revitalizačních opatření, která budou v souladu s požadavky zákazníka, v souladu se zájmy veřejnosti a požadavky ochrany přírody. Revitalizační opatření zejména za účelem zvýšení biodiverzity, stabilizaci populace ohrožených druhů, zajištění podmínek pro vytvoření a následnou sukcesi vybraného přírodního stanoviště, vytvoření nových přírodně blízkých ploch vhodných pro rekreaci, odpočinek a jiné činnosti v souladu s ochranou přírody a přírodních hodnot v krajině.

Na revitalizační opatření a stavby pro zajištění, podporu a zlepšení funkcí krajinných prvků a biotopů lze úspěšně čerpat dotace ze strukturálních fondů EU a to např. prostřednictvím národních programů v rámci dotačních výzev OPŽP (Operační program životního prostředí).
© 2016 BIOTREND MORAVA s.r.o.
www.biotrendmorava.cz