Rekultivace skládek

Základním úkolem rekultivace je obnova či vytváření zemědělských pozemků a kultur, lesních kultur, vodních ploch a toků v souladu s koncepcí ekologicky vyvážené krajiny a životního prostředí.

Naše firma se specializuje zejména na rekultivaci starých skládek komunálního, stavebního a nebezpečného odpadu a dále na rekultivaci ploch poškozených průmyslovou, chemickou, zemědělskou nebo hornickou činností při dobývání a těžbě nerostů (např. plochy po demolici budov, starých zemědělských a technologických jímkách a nádržích, sanované odkalovací nádrže, plochy po odtěžení kontaminované zeminy, plochy po deponiích hlušiny, zrušených skladovacích ploch, atd.).

Rekultivace zahrnuje soubor technických a biotechnických opatření, z nichž do skupiny technických opatření (technická rekultivace) jsou zařazeny terénní úpravy, navážka úrodných půd, soustava půdních meliorací k zlepšení půdních vlastností a k urychlení průběhu půdotvorných procesů, hydromeliorační opatření (odvodnění), výstavba komunikační sítě apod.

Do skupiny biotechnických opatření (biologická rekultivace) patří zejména soubor speciálních způsobů zemědělských rekultivací, speciálních osevních postupů, soubor lesobiotechnických zásahů spojených s výsadbou dřevin, péčí o lesní kultury, sadovnické rekultivace, výsadba a ošetřování rekreačních oblastí.
© 2016 BIOTREND MORAVA s.r.o.
www.biotrendmorava.cz