Reference

Analýza rizika ekologických zátěží ChropyňskoAnotace projektu:

Předmětem projektu je provedení průzkumných prací a zpracování analýzy rizika na lidské zdraví, ekosystémy, vodní zdroje, prověření stávajících a určení nových potenciálních zdrojů znečištění podzemní a povrchové vody ve vybraném území v blízkém okolí Chropyně. Projekt bude zaměřen na tři vytipovaná území, černou skládku průmyslových a komunálních odpadů Štěrkáč a okolí, černou skládku průmyslových odpadů ve Spáleném lese a další potenciálně kontaminované lokality u obce Zářičí.

Popis:

Zájmová oblast náleží do chráněné oblasti přirozené akumulace vod Kvartér řeky Moravy, z větší části spadá do Evropsky významné lokality Morava Chropyňský luh, nachází se zde několik významných velkoplošných ochranných pásem vodních zdrojů určených pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou, např. vodní zdroj Plešovec, a je proto veřejným zájmem přírodní zdroje i ekosystémy v této oblasti chránit. Dlouhodobým terénním mapováním bylo v zájmové oblasti dohledáno více významnějších ekologicky zatížených lokalit, které mohou představovat potenciální riziko znečištění a kontaminace zdrojů podzemní a povrchové vody, jedná se o lokality:

Skládka průmyslového odpadu z n.p. Technoplast - Spálený les, Skládka průmyslového odpadu v bývalé pískovně Štěrkáč u obce Uhřičice, Lokalita poblíž ochranného pásma vodního zdroje u obce Zářičí, území nad rybníkem Hejtman v severozápadní části Chropyně, Skládka průmyslového odpadu z n.p. Technoplast - Spálený les, Skládka průmyslového odpadu v bývalé pískovně Štěrkáč u obce Uhřičice. A další lokality, kde byla plošných průzkumem dohledána blíže nezkoumaná místa a kde bylo v minulosti zaregistrováno znečištění podzemních vod zejména ropnými uhlovodíky. Z již provedené rekognoskace lokalit vyplývá, že stav dosud objevených lokalit je neuspokojivý, neodpovídá legislativním předpisům a pro místa veřejné ochrany (CHOPAV, vodní zdroje hromadného zásobování vodou, apod.), může představovat významné riziko pro lidské zdraví a ekosystémy.

Cílem projektu je na základě průzkumných prací a analýzy rizik potenciálně nebezpečné lokality a ostatní zdroje znečištění identifikovat, blíže popsat jejich rizikový potenciál a možné varianty řešení pro další kroky v rámci případné sanace či zabezpečení.

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 1,5 mil. Kč.

Realizace prací zahájena v 10/2017, předpokládaný termín ukončení bude v 10/2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Plakát projektu ke stažení
© 2016 BIOTREND MORAVA s.r.o.
www.biotrendmorava.cz